Vraag en antwoord

Op deze pagina vind je veel gestelde vragen met de antwoorden.

De gemeente is akkoord met het stedenbouwkundig-/inrichtingsplan. In december 2023 is de koopovereenkomst met de Hervormde Gemeente Oene en de anterieure overeenkomst met de gemeente Epe gesloten. Het ontwerp bestemmingsplan is in procedure gebracht.

 

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld wordt het archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd en wordt gestart met het uitwerken van de woningen. We verwachten eind september 2024 (voorlopige planning) te gaan starten met de verkoop van de woningen.

 

Dat is op dit moment nog lastig te zeggen. Op het moment dat het bestemmingsplan is goedgekeurd zullen we opdracht geven voor het archeologisch proefsleuven onderzoek en aansluitend het bouwrijp maken van het gebied.

22 starterswoningen (rij)
8 seniorenwoningen (4 rij en 4 hofje)
8 tweekappers en 1 vrijstaande woning

5 rijwoningen voor starters en 4 rijwoningen voor senioren komen in de sociale huur.

Begin 2007 is het ruimtelijke structuurplan vastgesteld. De locatie is in dit ruimtelijk structuurplan opgenomen als toekomstige woonwijk. In de omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’ – vastgesteld door de Gemeenteraad Epe eind 2021 – is deze woningbouwlocatie nogmaals bekrachtigd.

Oener Belang heeft onder de Oener bevolking van 16 december 2019 tot 30 januari 2020 een enquête gehouden. Er hebben circa 170 personen meegedaan. Van de respondenten wil 12% huren. Bij de koop geven respondenten aan dat 24% een starterswoning zoekt. Het begrip starterswoning is niet specifiek gedefinieerd. Zeer waarschijnlijk is  van de groep die kiest voor een gezinswoning (44%) een gedeelte ook starter, of te wel iemand die voor het eerst de woningmarkt betreedt.

De gemeente Epe heeft in 2019 de Woonagenda 2019-2023 vastgesteld. Jaarlijks wordt er een uitwerking vastgesteld. In de derde uitwerking juli 2022 heeft de gemeente de percentages in lijn gebracht met het landelijk beleid. Minimaal 35% sociale huur, 20% goedkope koop, 20% middel dure koop en maximaal 25% dure koop.

Vanaf 30 juni 2022 kunnen mensen op deze website hun interesse kenbaar maken. Het percentage starters ligt momenteel op bijna 60%.

Er worden 8 tweekappers en een vrijstaande woning voor gezinnen gebouwd.

De starterswoningen moeten betaalbaar en bereikbaar zijn voor een groot deel van de starters. Een grote gezinswoning (> 3 slaapkamers) is voor een deel van de starters financieel niet haalbaar. Wij zullen een mix van starterswoningen met 2 en >3 slaapkamers aanbieden. Een deel zal ook aangeboden worden in de huur. De definitieve verdeling zal na de informatiemiddag voor alle Oenenaren op basis van de definitieve – en financieel getoetste – inschrijvingen gaan plaatsvinden.

De situatie op de woonmarkt is niet te vergelijken met 10 jaar geleden. Dit was midden in de financiële crisis. In heel Nederland – maar zeker ook in Oene – is nauwelijks een (betaalbare) woning voor starters te krijgen. Een gemiddelde gezinswoning (rij) kost op dit moment in Epe en Heerde > € 300.000,= k.k. Dit is voor een deel van de starters niet meer haalbaar. We willen de jongeren graag houden in ons eigen dorp, zodat de leefbaarheid in de toekomst behouden blijft. Een deel van het aanbod zal dan ook kleiner moeten worden.

De bevolking heeft via de enquête van Oener Belang aangegeven dat er een grote behoefte aan woningen bestaat. Van de circa 170 respondenten geeft ruim 70% aan op zoek te zijn naar een woning. De uitkomst van de enquête geeft een goed overzicht van de verschillende wensen.

Kandidaten uit het dorp Oene¹ hebben voorrang bij de toewijzing. Voor de starterswoningen krijgen kandidaten die langer dan 5 jaar in het dorp Oene¹ hebben gewoond de kans om terug te keren. Zij krijgen ook voorrang bij de toewijzing.

Voor starters geld een maximale leeftijdsgrens van 35 jaar. Voor een senior geldt een minimale leeftijdsgrens van 55 jaar.

 

¹ Het dorp Oene gaat het om de postcode 8167 inclusief de randen volgens de kaart (zie kaart toewijzingsgebied onder downloads)

Een woningcorporatie heeft te maken met landelijk beleid. Toewijzingsregels voor sociale huurwoningen wijzigen regelmatig. In gezamenlijk overleg tussen Gemeente, Hervormde Gemeente Oene en House2Start is besloten het aandeel sociale huur wat te verlagen en het aandeel goedkope koopwoningen daarmee te verhogen. De Hervormde Gemeente te Oene onderzoekt de mogelijkheden om de opbrengsten in te zetten voor de aankoop van (een deel van) de huurwoningen. Wij krijgen dan meer mogelijkheden om de woningen te verhuren aan kandidaten uit Oene¹.

¹ Het dorp Oene gaat het om de postcode 8167 inclusief de randen volgens de toewijzingskaart (zie kaart toewijzingsgebied onder downloads).

Het stedenbouwkundig plan houdt rekening met een evenwichtige verdeling van  woningtypologieën, prijsklassen en doelgroepen. De structuur sluit aan bij de bestaande wijk.

 

Op de stedenbouwkundige plankaart is dit inderdaad verkeerd aangegeven. Aan de westzijde van het plan loopt de Nieuwe Wetering. Het waterhuishoudkundige plan van 17 juni 2022 is besproken met deskundigen, waaronder het Waterschap. We gaan uit van het principe ‘vasthouden – bergen – afvoeren’. In het plan zijn wadi’s opgenomen met een totale capaciteit van 70 mm/m² verharding. De afvoer gaat uiteindelijk naar de Nieuwe Wetering.

Na de aanleg wordt het openbare gebied overgedragen aan de gemeente Epe. De gemeente Epe is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het openbare groen. Groene afscheidingen tussen privé en openbaarterrein gaan over in eigendom naar de bewoners. Contractueel wordt vastgelegd dat zij het groen moeten onderhouden.

In het huidige plan is daar in voorzien. Er wordt een forse meidoornhaag aangeplant. De uitwerking zal afgestemd worden met de huidige bewoners.

Het aantal verkeersbewegingen zal uiteraard toenemen. De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie’. Het woningbouwplan genereert maximaal circa 305 verkeersbewegingen per weekdag. Dit aantal verkeersbewegingen kan via de wegen in het plangebied en de wegen in de omgeving worden afgewikkeld. Het aspect ‘verkeer’ levert geen belemmeringen op voor dit plan.

 

Een ontsluiting naar de Eperweg is niet noodzakelijk en wenselijk. Het plan ligt nog een heel stuk af van de Eperweg, met daartussen weilanden.

Bij het indraaien of uitdraaien naar de nieuwe wijk is niet uit te sluiten dat tijdens schemering/donker koplampen van auto’s inschijnen. Bewoners kunnen zelf wel maatregelen treffen door bijvoorbeeld het aanbrengen van groene erfafscheidingen.

Dit is een zeer terecht aandachtspunt. In het huidige ontwerp verdient dat meer aandacht. We zijn in gesprek met de gemeente Epe om de speelplaats te verplaatsen en te integreren in de nieuwe woonwijk. Er is een werkgroep opgericht waarin 4 ouders van kinderen uit de bestaande wijk meedenken over de invulling. Samen met een stedenbouwkundig ontwerper worden er plannen gemaakt en uitgewerkt.

Het is wenselijk om een verbinding voor langzaam verkeer naar het oude centrum te realiseren. Wij stellen voor om er alleen een wandelpad van te maken. Fietsbewegingen worden tegengegaan door het aanbrengen van geleide-hekken. Om de inkijk naar de aanpalende bestaande percelen te verminderen gaan we in overleg om – indien wenselijk – groene  erfafscheidingen te plaatsen.

De gemeente Epe zal de verkeersveiligheid te zijner tijd met de huidige wijkbewoners bespreken.