Nieuwsbrief 3

Bestemmingsplan
In de laatste nieuwsbrief die in december 2023 is verschenen, hebben we aangegeven dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf week 51 ter visie lag. Inmiddels is de visietermijn verstreken. Er zijn – zoals verwacht – een aantal zienswijzen binnen gekomen.

De indieners van een zienswijze krijgen eind februari/ begin maart een uitnodiging van de gemeente Epe om de zienswijzen mondeling toe te lichten. Vervolgens stelt de gemeente een Nota van beantwoording op. Het bestemmingsplan – inclusief zienswijzen en Nota van beantwoording – wordt vervolgens met een advies van het college van B&W verstuurd naar de gemeenteraad. We gaan er vanuit dat op 16 mei de behandeling plaatsvindt in de Raadscommissie (waar door burgers ingesproken mag worden) en op 30 mei in de gemeenteraad. De hiervoor genoemde data zijn onder voorbehoud van het akkoord van het college van B&W en de agendacommissie.
 
Speelvoorziening
Met de gemeente Epe is afgestemd dat de huidige speelvoorziening in de wijk wordt geïntegreerd in het nieuwe plan. We zijn blij dat vier ouders van kinderen uit de bestaande wijk willen meedenken in een werkgroep. Samen met een stedenbouwkundig ontwerper maken we plannen en werken deze uit. Uiteraard houden wij jou op de hoogte van de plannen.
voorbeeld van natuurlijke speelmaterialen
Verkoop
We krijgen regelmatig vragen over de woningen en het inschrijfproces. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven verwachten we na de zomervakantie 2024 (voorlopige planning eind september) te gaan starten met de verkoop. Iedereen die voldoet aan de toewijzingscriteria – die per woningtype te vinden zijn op de website onder downloads – kan zich dan inschrijven. Hoe de verkoop in zijn werk gaat wordt op voorhand goed uitgelegd in een nieuwsbrief en op de website. Niemand zal worden bevoordeeld, want bij meerdere inschrijvingen op een bouwnummer wordt er door een notaris geloot. Dit is nu ook al vermeld in de toewijzingscriteria op de website.
Verhuur
De verkoop van de sociale huurwoningen aan een belegger vindt ook na de zomervakantie 2024 plaats. Ook dit is een voorlopige planning. De belegger bepaalt in samenspraak met House2Start wanneer de toewijzing van de huurwoningen plaatsvindt. 

We hopen samen met jou op een voorspoedig planproces. We houden je op de hoogte!