Nieuwsbrief 3

Bestemmingsplan
In de laatste nieuwsbrief die in december 2023 is verschenen, hebben we aangegeven dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf week 51 ter visie lag. Inmiddels is de visietermijn verstreken. Er zijn – zoals verwacht – een aantal zienswijzen binnen gekomen.

De indieners van een zienswijze krijgen eind februari/ begin maart een uitnodiging van de gemeente Epe om de zienswijzen mondeling toe te lichten. Vervolgens stelt de gemeente een Nota van beantwoording op. Het bestemmingsplan – inclusief zienswijzen en Nota van beantwoording – wordt vervolgens met een advies van het college van B&W verstuurd naar de gemeenteraad. We gaan er vanuit dat op 16 mei de behandeling plaatsvindt in de Raadscommissie (waar door burgers ingesproken mag worden) en op 30 mei in de gemeenteraad. De hiervoor genoemde data zijn onder voorbehoud van het akkoord van het college van B&W en de agendacommissie.
 
Speelvoorziening
Met de gemeente Epe is afgestemd dat de huidige speelvoorziening in de wijk wordt geïntegreerd in het nieuwe plan. We zijn blij dat vier ouders van kinderen uit de bestaande wijk willen meedenken in een werkgroep. Samen met een stedenbouwkundig ontwerper maken we plannen en werken deze uit. Uiteraard houden wij jou op de hoogte van de plannen.
voorbeeld van natuurlijke speelmaterialen
Verkoop
We krijgen regelmatig vragen over de woningen en het inschrijfproces. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven verwachten we na de zomervakantie 2024 (voorlopige planning eind september) te gaan starten met de verkoop. Iedereen die voldoet aan de toewijzingscriteria – die per woningtype te vinden zijn op de website onder downloads – kan zich dan inschrijven. Hoe de verkoop in zijn werk gaat wordt op voorhand goed uitgelegd in een nieuwsbrief en op de website. Niemand zal worden bevoordeeld, want bij meerdere inschrijvingen op een bouwnummer wordt er door een notaris geloot. Dit is nu ook al vermeld in de toewijzingscriteria op de website.
Verhuur
De verkoop van de sociale huurwoningen aan een belegger vindt ook na de zomervakantie 2024 plaats. Ook dit is een voorlopige planning. De belegger bepaalt in samenspraak met House2Start wanneer de toewijzing van de huurwoningen plaatsvindt. 

We hopen samen met jou op een voorspoedig planproces. We houden je op de hoogte!
 

Koopovereenkomst met Hervormde Gemeente Oene is gesloten

Gisteravond sloten de Hervormde Gemeente te Oene en House2Start de koopovereenkomst voor de gronden voor een nieuwe woonwijk met 39 duurzame woningen in Oene. Aansluitend ondertekende wethouder Martijn Kerkmans namens de gemeente Epe de anterieure overeenkomst met House2Start.

“Vanuit de samenwerking tussen initiatiefnemer en de gemeente Epe is een mooi plan ontstaan met een hoog aandeel betaalbare woningen. Ik ben dan ook erg blij met de voorgenomen ontwikkeling die een impuls geeft aan de leefbaarheid in het dorp Oene”, aldus wethouder Kerkmans.

Eind 2020 heeft de grondeigenaar – de Hervormde Gemeente te Oene – een intentieovereenkomst met House2Start gesloten. Vervolgens is House2Start actief aan de slag gegaan en is in samenwerking met de gemeente Epe een ambitieus stedenbouwkundig plan tot stand gekomen. Het programma is mede gebaseerd op een interessepeiling onder de Oener bevolking. Vanaf het voorjaar 2023 konden gegadigden uit Oene en omgeving zich voorinschrijven. Inmiddels hebben zich 35 starters, 13 senioren en 21 doorstromers ingeschreven als belangstellenden.

Betaalbare huisvesting

De ambitie van House2Start is om door industrialisatie duurzame en betaalbare woonoplossingen aan te dragen. House2Start heeft vanaf de start de voortgang besproken met de bouwcommissie van de Hervormde Gemeente in Oene. Een unieke samenwerking waarin de Hervormde Gemeente volop heeft kunnen meedenken. De Hervormde Gemeente in Oene wil op deze manier graag meewerken aan een plan om betaalbare huisvesting in Oene mogelijk te maken, zodat de Oenenaar ook in het dorp kan blijven wonen. Het aanbieden van betaalbare huisvesting ziet zij in het verlengde van haar diaconale taken. De Hervormde Gemeente in Oene heeft daarom het recht van eerste koop op de sociale huurwoningen die binnen dit plan worden gerealiseerd.

Christiaan Kats, directeur van House2Start: “Ik ben als Oenenaar bijzonder trots dat het ons is gelukt om samen met de Hervormde Gemeente deze locatie tot ontwikkeling te brengen. Er is veel te lang niet gebouwd in het dorp. Veel jongeren zijn in de afgelopen periode weggetrokken. Dat zet de leefbaarheid en voortbestaan van onze vele verenigingen, de scholen, het Kulturhus en de winkels onder druk. Met deze nieuwe woningen krijgen veel jongeren een kans om in Oene zelfstandig te gaan wonen, kunnen senioren in Oene een nieuwe en geschikte plek krijgen en gezinnen doorstromen.”

Nieuwsbrief 1

Voor-inschrijving
Door de voorinschrijvingen in de periode van 11 maart t/m 14 april hebben we een goed beeld gekregen van het aantal geïnteresseerde starters, senioren en doorstromers. Dit is te zien in de onderstaande tabel. De starters hebben d.m.v. een financiële check aangegeven wat zij kunnen betalen.  Dit is uiteraard een momentopname. De daadwerkelijke inschrijving vindt plaats op het moment dat  de woningen in de verkoop gaan.Programma
Over het resultaat van de voor-inschrijving zijn we in gesprek met de gemeente Epe om goedkeuring te krijgen op dit woonprogramma. Het programma sluit zeer goed aan bij de behoefte en we verwachten dan ook dat de gemeente gaat instemmen.Landschappelijk inrichtingsplan
Naast het al beschikbare stedenbouwkundige – en beeldkwaliteitsplan is nu ook de landschappelijke inrichting uitgewerkt. Het concept is te vinden op de website bij de downloads. Het concept is ter beoordeling voorgelegd aan de gemeente Epe.
In het plan staat hoe we om willen gaan met de sociale en fysieke duurzaamheid. Belangrijke thema’s zijn water, klimaatadaptatie, ecologie en natuurinclusiviteit. Zowel op woning- als gebiedsniveau. Wij gaan de komende tijd in overleg met de gemeente om te komen tot een definitief plan.

Nutsbedrijven
Je hebt vast weleens gelezen hoe lastig het is om op dit moment een nutsaansluiting te krijgen. Wij zijn dan ook al geruime tijd in overleg met de nutsbedrijven. We hebben samen met de nutsbedrijven inmiddels de definitieve nuts-tracés vastgesteld. Zij nemen het project nu op in hun planningen!

Planning
Op het moment dat de hierboven genoemde documenten zijn vastgesteld en alle partijen groen licht geven, dan starten we met de voorbereidingen voor de wijziging van het bestemmingsplan. In deze fase kunnen we helaas nog geen verdere uitspraken doen over de planning, maar wij houden jullie regelmatig op de hoogte!

We wensen iedereen een fijne zomer!